Green Day

Fecilitation and Investiture Ceremony

Blue day

STUDENTS GALLERY


Yellow day

Sports day

Kids Fest

Talents Meet

Vegetable Harvesting

Feast

Onam Celebration

RED DAY

ONAM CELEBRATIONS

Independence DAY

Teachers DAY

GRAND PARENTS DAY

Carmel day gallery

Cooking without Fire

hnZymÀ°nIÄ Hcp¡nbXv \qdn ]cw hn`h§Ä tIWn¨ndþ tIWn¨nd C³^âv Pokkv Cw¥ojv aoUnbw kvIqÄ hnZymÀ°nIÄ XobnÃm¯ ]mNItafbn X¿mdm¡n {]ZÀin¸n¨Xv 100 ]cw hn`h§Ä. FÂ.sI.Pn apX 10 hsc ¢mkpIfnse Ip«nIfmWv ]g§fpw ]¨¡dnIfpw ]g¨mdpIfpw D]tbmKn¨v \qdnÂ]cw hn`h§Ä Hcp¡nbXv. XobnÃmsX kz´ambn `£yhkvXp¡Ä X¿mdm¡nbXnsâ BËmZ¯nemWv Ip«nIÄ. {^q«v kmeUv , Pyqkv, Pmw C§s\ \ofp¶XmWv Ip«nIÄ ]mNIw sNbvX `£W þ ]m\ob§fpsS \nc. ]mNItaf knÌÀ Pok kn.Fw.kn DZvLmS\w sNbvXp. {]n³kn¸mÄ knÌÀ tdmW kn.Fw.kn , ]n.än.F {]knU­v kPn F¶nhÀ {]kwKn¨p.

Green day Celebration

lcnXhÀt®mÕhsamcp¡n tIWn¨nd C³^âv Pokkv kvIqÄ

tIWn¨nd:- {]IrXnbpsS ]¨¡pS \½psS PohnX¯n\v A\nhmcyamsW¶ ktµihpambn Pqsse 18 sNmÆmgvN C³^âv Pokkv kvIqfn \S¯s¸« ‘{Ko³tU’ hÀ®m`amb hnhn[ Iem]cn]mSnItfmsS \S¯s¸«p. kvIqÄ {]³kn¸mÄ kn.tdmWm tdmknsâ A[y£Xbn \S¯nb NS§n lcnXhÀ® {]ZÀi\samcp¡nbpw ¢mkvapdnIÄ Ae¦cn¨pw ]¨\nd¯nepÅ DSp¸pIfWnªpw hnZymÀ°nIÄ AhnkvacWobam¡n. kvIqfnse {Ko³{Kq¸v kwLSn¸n¨ BtLmj]cn]mSnIÄ sshkv. {]n³kn¸mÄ kn.Pn³knacnb DZvLmS\w sNbvXp. A[ym]nIbmb tkm^nb \µn ]dªp. {]ZÀi\w ImWm\mbn c£IÀ¯m¡fpsS km¶n[yw IqSnbmbt¸mÄ Cu ]cn]mSn FÃmhÀ¡pw BËmZIcamb A\p`hambn.

Study Tour

Farewell Programme

Study Tour

K.G Students

Exhibition

Independence Day Celebration

KIDS FEST

KIDS FEST

CHILDRENS DAY CELEBRATION

TEACHERS DAY CELEBRATION

ONAM CELEBRATION

FESTAL CELEBRATION

Independents Day

Talents Fest

Carmel Day

School Reopen

School Reopen

Infant Fest

Senior citizen Day

Senior citizen Day

Nallapadam Inauguration

Nallapadam Inauguration

Gallery - Talents Meet

Carmel Day

Feast Celebration

Environment day

INFANTA 2014

Environment day

Personality Development class

Run Kerala Run

Cancer awareness class

Class Photo

Gallery

Gallery

Gallery

Gallery

Inaugural Ceremony Gallery

Students Gallery

 

Other Gallery

Arts Fest 2013